Adatkezelési tájékoztató

A Napvilág Kiadó Kft.(székhelye: 1039 Budapest, Attila u. 88.) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartására.

A Napvilág Kiadófenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A fentiek alapján a Napvilág Kiadó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé.

A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 

Az Adatkezelő neve és székhelye

Az Adatkezelő neve Napvilág Kiadó Kft.

Székhelye: 1039 Budapest, Attila u. 88.; levelezési címe: 1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

Cégjegyzékszáma: 01-09-463620

Adószáma: 12078682-2-41

Telefon: 06/1/311-4866

Email: kiado@napvilagkiado.hu

 

A kezelt adatok fajtái és forrása

Webshop használata során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

A Webshop használatához szükséges regisztráció során az alábbi személyes adatokkezelésére kerül sor:

 • email-cím,
 • vezetéknév, utónév,
 • telefonszám
 • szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,
 • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
 • vásárlások adatai.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulásaalapján, valamint a Webshopban történő vásárlás teljesítése érdekében(GDPR 6. cikk (1) a) ill. b), alapján jogi kötelezettségalapján kezeli.

A webshop használata során

Személyes adat Jogalap
email-cím hozzájárulás
vezetéknév, utónév szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség
telefonszám hozzájárulás
szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám szerződés teljesítéséhez szükséges
számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

 

 

szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség
vásárlások adatai szerződés teljesítéséhez szükséges

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő által felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a a Webshop üzemeltetése, a Webshopban kötött szerződés teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban.

Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.

Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 1. Rendszerinformatika Zrt.

Székhelye: Budapest, Váci út 19.

Az adattovábbítás célja: Tárhelyszolgáltatás

 

 1. Magyar Posta

Székhelye:1138 Bp., Dunavirág u. 2—6.

cégjegyzékszáma:01-10-042463

Adószáma:10901232-2-44

Továbbított adatok köre:vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe, kapucsengő száma, kézbesítő részére megadott üzenet

Az adattovábbítás célja:termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése, elfizetők gyűjtése

 

 1. CIB Bank Zrt.

Székhelye:1027 Budapest, Medve utca 4-14.

Cégjegyzékszáma:01-10-041004

Adószáma:10136915-4-44

Továbbított adatok köre:vásárló neve, vásárlási érték, vásárlás dátuma, vásárlási tranzakció száma

Az adattovábbítás célja:termék kifizetése bankkártyás tranzakcióval

 

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

 

Az adatkezelés (tárolás) időtartama

Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.

Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális.

 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslatok

Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz a kiado@napvilagkiado.hu elérhetőségen.

Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

Budapest, 2018. május 25.